ติวสังคม ป.2

รับสอนพิเศษสังคมป.2 น้องๆที่มีปัญหาด้านการเรียนสังคมป.2 ในขณะนี้ อย่ากังวลไปครับ เรามีบริการสอนพิเศษสังคมป.2 ตัวต่อตัวถึงบ้าน ที่สอนพิเศษโดยพี่ๆติวเตอร์จากมหาลัยชั้นนำที่น้องๆจะต้องชอบแน่ๆ ครับ เพราะพี่ๆติวเตอร์ที่จะมาสอนให้น้องๆ ล้วนแล้วแต่เป็นพี่ๆที่ใจดีทั้งนั้น  ไม่เพียงแต่การกวดวิชาสังคมป.2 เท่านั้น ยังมีบริการสอนพิเศษ ป.2 ทุกวิชาทุกระดับชั้น สอนพิเศษสังคม ป.2 สอนพิเศษอังกฤษ ป.2  สอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.2  สอนพิเศษคณิตศาสตร์ป.2  สอนพิเศษไทย ป.2
เนื้อหากวดวิชา สังคมศึกษา ป.2
สังคมศึกษา ป.2 เทอม 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอยู่ร่วมกัน
•ครอบครัวไทย
•ยอมรับในความแตกต่าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวดีมีรายได้
•ทำงานดีมีรายได้
•รายได้ของครอบครัวมาจากการผลิตและการบริการ
•ครอบครัวคือผู้ผลิตและผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ฉลาดซื้อฉลาดใช้
•การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
•การค้าขายแบบเสรี
•การวางแผนใช้จ่ายของครอบครัว
•บันทึกรายรับ-รายจ่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งแวดล้อมรอบตัว
•สิ่งแวดล้อมในชุมชน
•สิ่งแวดล้อมทางสังคม
•การปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
•วัฒนธรรมของชุมชน
•วัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติ
•ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สังคมศึกษา ป.2 เทอม 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรามีศาสนา
•พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
•พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติถึงการออกผนวช
•ชาดก (วรุณชาดก วานรินทชาดก)
•วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 มุ่งหาความดี
•ศรัทธาในพระคุณของพระรัตนตรัย
•หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โอวาท ๓ (เบญจศีล, เบญจธรรม, หิริ-โอตตัปปะ, สังคหวัตถุ ๔, ฆราวาสธรรม ๔, มงคล ๓๘, บริหารจิต และเจริญปัญญา)
•พุทธศาสนสุภาษิต
•เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รู้วิธีฝึกปัญญา
•สติและสมาธิ
•หน้าที่ชาวพุทธ
•มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
•ศาสนพิธี
•พุทธสาวก พุทธสาวิกา (สามเณรราหุล)
•ศาสนิกชนตัวอย่าง (สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

 

Tutor Bright Tel:083-7172552