ติวสังคม ป.3

รับสอนพิเศษสังคมป.3 น้องๆที่มีปัญหาด้านการเรียนสังคมป.3 ในขณะนี้ อย่ากังวลไปครับ เรามีบริการสอนพิเศษสังคมป.3 ตัวต่อตัวถึงบ้าน ที่สอนพิเศษโดยพี่ๆติวเตอร์จากมหาลัยชั้นนำที่น้องๆจะต้องชอบแน่ๆ ครับ เพราะพี่ๆติวเตอร์ที่จะมาสอนให้น้องๆ ล้วนแล้วแต่เป็นพี่ๆที่ใจดีทั้งนั้น  ไม่เพียงแต่การกวดวิชาสังคมป.3 เท่านั้น ยังมีบริการสอนพิเศษ ป.3 ทุกวิชาทุกระดับชั้น สอนพิเศษสังคม ป.3 สอนพิเศษอังกฤษ ป.3  สอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.3  สอนพิเศษคณิตศาสตร์ป.3 สอนพิเศษไทย ป.3
เนื้อหากวดวิชาสังคมป.3

สังคมศึกษา ป.3 เทอม 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ พระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๑.๑ เรามีศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคมไทย
พุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรถึงปรินิพพาน
พุทธสาวก พุทธสาวิกา (สามเณรสังกิจจะ)
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๑.๒ พัฒนาการทำความดี
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๑.๓ เรื่องน่ารู้สำหรับชาวพุทธ
แนะนำพระไตรปิฎก
เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก
ชาดก (อารามทูสชาดก มหาวาณิชชาดก)
พุทธศาสนสุภาษิต
คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบ
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๑.๔ วิถีชาวพุทธ
หน้าที่ของชาวพุทธ
มารยาทชาวพุทธ
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
ศาสนพิธี
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ศาสนิกชนตัวอย่าง (สมเด็จพระพุฒาจารย์, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตใน สังคม
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๒.๑ ศึกษาเรื่องชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตำบล
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในระดับตำบล
การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยในตำบล
บรรทัดฐานและวัฒนธรรมในตำบล
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๒.๒ สิทธิ เสรีภาพ และกฎหมายที่ควรรู้
สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว
สิทธิเด็กตามหลักสิทธิมนุษยชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๓.๑ ใช้จ่ายอย่างพอเพียง
การกระจายรายได้ของตนเองและครอบครัว
ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์
การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างฉลาด คุ้มค่า และมีคุณธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๓.๒ ชุมชนดีมีรายได้
ทำงานดีมีรายได้
การแลกเปลี่ยนสินค้า
หน้าที่ของธนาคาร
ภาษี

สังคมศึกษา ป.3 เทอม 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๔.๑ เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์
การนับวัน เดือน ปี แบบไทย
การศึกษาเรื่องราวของชุมชน
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๔.๒ การดำเนินชีวิตของคนในชุมชน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของคนในชุมชน
ลักษณะการดำเนินชีวิตของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๔.๓ ความเป็นมาของชาติไทยและบุคคลสำคัญ
ความเป็นมาของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของชาติ ไทย
ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญของท้องถิ่นในอดีตและ ปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ภูมิศาสตร์
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๕.๑ รู้จักชุมชน
ชุมชนของฉัน
แผนผังและแผนที่
การวัดระยะเพื่อทำแผนผังและแผนที่
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๕.๒ สิ่งแวดล้อมรอบตัว
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน
สิ่งแวดล้อมทางสังคม

 

Tutor Bright Tel:083-7172552